sepa egestions

Al febrer del 2014 entrarà en vigor una estratègia europea per unificar i garantir els pagaments (SEPA) en euros per a totes les transaccions bancàries .


La Zona Única de Pagaments en Euros, permet disposar d'un conjunt de normes i estàndards comuns a l'hora de fer domiciliacions, transferències i pagaments amb targetes. D'aquesta manera les transaccions internacionals seran més senzilles .

Els avantatges del SEPA són les següents:

 •      Es pot utilitzar un únic compte per realitzar pagaments / cobraments dins de la zona SEPA ( 32 països )
 •      Hi ha una major seguretat per als usuaris.
 •      Major eficiència en els processos de pagaments i permetran majors innovacions en l'àmbit de pagament com ara: factures electròniques o pagaments via dispositius mòbils .
 •      S'eliminen les barreres de pagaments en operacions internacionals .
 •      Les operacions que es veuran afectades són les següents: Les transferències, les domiciliacions de rebuts, les targetes de crèdit i ara els comptes bancaris tenen un codi addicional, que és l'IBAN ( International Bank Account Number ).

Amb aquests canvis els clients d'entitats bancàries es beneficien dels procediments bancaris més segurs i evitant així molta burocràcia que era necessària per fer pagaments i transferències internacionals .

pagament irpf egestionsA partir del gener del present any ja no es podrà sol·licitar l'ajornament en el pagament de les retencions de l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques.

L'Agència Tributària ja no permet la sol·licitud d'ajornament en el pagament del model 111. Tampoc permet la presentació en format físic de la mateixa per a persones físiques, així que els autònoms hauràn de disposar del certificat digital, i realitzar la presentació telemàticament.

Amb l'aprovació del Reial Decret Llei 16/2013 el passat 20 de desembre, s'aproven mesures per tal d'afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors.

conceptes nomina egestions

Una de les conseqüències és la modificació dels conceptes cotitzables a la nòmina: 

Alguns conceptes retributius fins ara quedaven exclosos de la base de cotització en la nòmina dels treballadors, i a partir del març del 2014, s'haurà d'informar de les quantitats que es paguen, destaquen els següents conceptes: Donacions promocionals, Plus de transport i distància, Millores a les prestacions de la Seguretat Social, Accions o participacions de l'empresa, Primes de contracte d'assegurances diverses, Serveis d'educació per centre autoritzat als fills d'empleats, i Despeses de manutenció i estada (dietes).

NOVA LLEI D'EMPRENEDORS

El Consell de Ministres va donar llum verda al projecte de Llei d'Ajudes a l'emprenedor i la seva internacionalització.

El punt estrella, va ser el règim especial d'IVA, el qual permet no pagar l'impost fins no cobrar la factura. En aquest règim, es podran beneficiar, les pimes i autònoms que no estiguin acollits al règim de mòduls i tinguin un volum de negoci inferior als dos milions d'euros. Per evitar incentius al retard d'obligacions de pagament, es retardarà també la deducció de l'IVA suportat en adquisicions fins al moment en què s'efectuï el pagament.

També s'amplia el límit de 200.000 a 400.000 euros de recursos propis de les empreses que inverteixin els "business angels", per poder optar a la deducció en l'IRPF.
Un altre punt que assenyala el text que es remet al Congrés dels Diputats, és la deducció del 10% en l'impost de societats per la reinversió dels beneficis a empreses amb un volum inferior als 10 milions i s'amplia la deducció per activitats d' investigació i desenvolupament i també del 50 al 60% la deducció de les rendes obtingudes d'actius intangibles i l'eliminació del límit màxim.

La Llei també parla d'una nova deducció per als particulars que aportin capital a una empresa de nova creació, aquesta deducció serà d'un 20% en l'IRPF amb una base màxima de 20.000 euros a l'any i les plusvàlues quedaran eximides sempre que es reinverteixin en altres empreses de nova creació.

La Llei també preveu afavorir l'arribada d'inversió i talent a Espanya, i facilitarà el permís de residència a estrangers que facin inversions immobiliàries per sobre de 500.000 € i compres de deute públic per més de 2 milions d'euros.

Un altre punt important, és la nova figura de l'emprenedor de responsabilitat limitada, a través de la qual, la responsabilitat dels deutes empresarials no afectin a l'habitatge habitual sempre que el valor no superi els 300.000 €. Com és lògic, la limitació de responsabilitat no correspon quan l'empresari actuï fraudulentament o amb negligència greu en l'incompliment de les seves obligacions amb tercers.

També es podran crear societats amb un capital inferior als 3.000 € amb un règim idèntic a les Societats Limitades.

APROVAT EL REIAL DECRET 575/2013 ON S'APROVEN LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS AL VEHICLE EFICIENT (PIVE-3)

Aprovat el Reial Decret 575/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del "Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-3)".

Les subvencions regulades en el present Reial decret per a l'adquisició de vehicles de categoria M1 i N1 especificats en l'article 4 estaran condicionats a l'aplicació a la factura de compravenda corresponent, per part del punt de venda adherit al programa, d'un descompte mínim de 1.000 euros per vehicle, realitzat pel fabricant / importador o punt de venda del vehicle adquirit. La quantia de l'ajuda pública aportada per l'IDAE en aquest programa serà de 1.000 euros per vehicle.

Aquesta ajuda pujarà fins a 1.500 euros per vehicle en el cas de vehicles de categoria turisme (M1) de més de cinc places, assenyalats en l'article 4.1.d), sempre que el sol·licitant sigui una persona física integrant d'una família nombrosa, d'acord amb els articles 2 i 3 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses i s'acrediti tal extrem acord amb el que disposa l'article 9.

Tenint en compte que fa en els paràgrafs anteriors d'aquest article, el descompte total que ha de figurar a la factura amb càrrec al Programa serà, com a mínim, de 2.000 euros: un descompte mínim de 1.000 euros, aplicat abans d'impostos ia càrrec del fabricant / importador o comercialitzador / punt de venda del vehicle adquirit, al que s'afegeixen altres 1.000 euros per vehicle després d'impostos, a càrrec del pressupost de l'ajuda.

En el cas de vehicles turisme (M1) de més de cinc places, assenyalats en l'article 4.1.d), i només per al cas de sol·licitants integrants de famílies nombroses, el descompte total que ha de figurar a la factura amb càrrec al programa serà , com a mínim, de 3.000 euros, un descompte mínim de 1.500 euros, aplicat abans d'impostos ia càrrec del fabricant / importador o comercialitzador / punt de venda del vehicle adquirit, al que s'afegeixen altres 1.500 euros per vehicle després d'impostos, a càrrec del pressupost del Programa.

Sobre els beneficiaris.

1. Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquest programa:

a) Les persones físiques. En el cas dels professionals autònoms hauran d'estar donats d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.

b) Les microempreses, entenent per tals aquelles empreses que ocupen a menys de 10 persones i l'import net de la xifra anual de negocis o total de les partides de l'actiu no supera els 2 milions d'euros, computant-se els límits d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories).

c) Les petites i mitjanes empreses (PIMES) definides d'acord amb el que estableix l'esmentat annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió i que compleixin els següents requisits:

1. º Que ocupen menys de 250 persones.

2. º Que el seu import net de la xifra anual de negocis no superi els 50 milions d'euros, o el total de les partides de l'actiu no superi els 43 milions d'euros.

Els criteris assenyalats en els punts anteriors per a les microempreses i pimes, que hauran de complir els potencials beneficiaris, hauran de ser els corresponents a l'últim exercici comptable tancat abans de la data de sol·licitud de subvenció. Si a la data de publicació de la present convocatòria, alguna empresa no disposés d'exercici comptable tancat, la concessió de la subvenció quedarà condicionada al fet que, en la primera data de tancament comptable, es complissin els esmentats límits.

2. No podran obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El beneficiari subscriurà, juntament amb la sol·licitud de subvenció, declaració responsable al respecte.

3. El beneficiari haurà de trobarse al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable que subscriurà juntament amb la sol·licitud de la subvenció, sense perjudici del que disposa l'article 11.

NOU PROGRAMA PER CALCULAR LA JUBILACIÓ

La seguretat social, des del passat 10 de juny ha penjat a la web, un servei que permet el càlcul de la pensió de Jubilació.

El servei web, et fa un càlcul aproximat en base a l'última normativa de la Llei General de la Seguretat Social, per a les jubilacions que es realitzin a partir de l'any 2013.

L'aplicació és fàcil d'utilitzar, només cal posar certes dades personals com el nom, cognoms, data de naixement, la possible data de jubilació, períodes laborals, data de naixement dels fills i les bases de cotització dels últims 15 anys a la data de jubilació.

Si, desconeixem les bases de cotització, es poden obtenir per Internet o trucant al 901502050.

aplicacio patents egestionsRecentment s'han aprovat algunes mesures orientades a afavori l'aplicació de pantents, béns intangibles, i de propietat industrial.

Mitjançant incentius fiscals per a la cessió d'actius intangibles (Patent Box), es modifica el règim fiscal aplicable als ingressos procedents d'aquests actius intangibles, per tal d'afavorir la seva aplicació real.

Les últimes novetats fiscals han aportat diversos canvis per a les PIMEs, però no tots han estat a millor.

Aquest any continuarà en vigor la pujada temporal de l'IVA, no hi haurà rebaixa en d'altres impostos, tampoc en l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques.

La denominada "lletra petita" de les noves mesures, fan que les ajudes a petits empresaris i emprenedors hagin de complir multitut de requisits per tal d'accedir-hi, enlloc d'agilitzar-ne i simplificar-ne la tramitació.

altres novetats fiscals egestions

reduccio de jornada egestionsEl Reial Decret LLey 16/2013, de 20 de novembre, també estableix que el treballador tindrà dret a una reducció de jornada i salari d'entre el 12,5% i el 50%, per tal de tenir cura d'un menor de 12 anys, o bé d'una persona amb discapacitat física, psíquica, o sensorial, que requereixi atenció i no tingui una activitat retribuïda.

En altres paraules, es tindrà dret a reducció de jornada i salari proporcionalment per guarda legal fins que el menor compleixi 12 anys, o bé es tracti d'una persona amb necessitats especials.

periode prova distribucio jornada egestionsEl Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre també va aportar novetats pel que fa a:

- Període de prova: En els contractes de com a màxim 6 mesos, el període de prova no podrà superar 1 mes de duració, excepte que s'especifiqui el contrari en el corresponent Conveni Col·lectiu.

- Distribució irregular de la jornada: Es permet regular els excessos o defectes de jornada en les corresponents "bosses d'hores", amb permís de realitzar-les fora de l'any en curs. D'aquesta manera s'intenta potenciar una distribució irregular del temps de treball i adaptar-lo a les necessitats de treballador i empresari.

Abans de decidir-se a a crear una empresa, s'han de saber algunes coses sobre la fiscalitat i les obligacions de l'autònom. S'han de conèixer els documents a entregar a Hisenda, impostos a pagar, lloc i forma de pagament, impresos a lliurar...

obligacions autonom egestions

Una de les obligacions és inscriure's a Hisenda. És un pas imprescindible per tal d'iniciar l'activitat. S'ha de fer una declaració censal i lliurar uns formularis amb les dades personals, activitat de l'empresa, ubicació del negoci, i tipus d'impostos a satisfer.

Si s'ha de modificar alguna dada en temps posterior, s'ha de tornar a lliurar el formulari corresponent durant els 30 dies posteriors a la modificació.

Al fer aquest tràmit s'ha despecificar l'activitat del negoci, dintre d'una llista recollida en el Reial Decret 1175/1990, sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).

També s'han de fer els pagaments a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ja sigui en Règim d'Estimació Directa Simplificada, en Règim d'Estimació Directa Normal, i en Règim d'Estimació Objectiva (més conegut com a mòduls). S'abonarà trimestralment, excepte en el cas que tingui el 70% de facturació amb retenció.

Si l'activitat es realitza a través d'una Societat Mercantil, l'impost IRPF es substituïrà per l'Impost de Societats.

Cada tres mesos, també s'ha de realitzar el pagament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Realment l'autònom només és un intermediari entre Hisenda i el client final, ja que només haurà d'ingressar la diferència entre el IVA que ha cobrat i el que ha pagat.

Totes aquestes declaracions tenen uns plaços molt estrictes que s'han de complir, si no es compleixen, llavors s'haurà d'abonar els corresponents recàrrecs i interessos de demora, i es possible que alguna sanció també.

NOVA LLEI D'EMPRENEDORS (LLEI 14/2013 DEL 27 DE SETEMBRE)

Ha entrat en vigor la tan esperada Llei d'emprenedors , al final va sortir publicada la Llei 14/2013 del 27 de setembre, que recull les noves mesures aplicades pel govern per fomentar l'emprenedoria .

1.- Emprenedor de responsabilitat limitada. L'emprenedor que tingui deutes empresarials no haurà de respondre a les seves possibles deutes amb el seu propi patrimoni personal. Amb la nova llei, per exemple, l'autònom mai perdrà la seva casa (sempre que no superi els 300.000 euros de valor) a causa dels deutes. D'aquesta manera, les seves atribucions s'assimilen a les d'una societat limitada .

2.- Muntar una empresa per zero euros. Inspirat en les polítiques existents a Alemanya o Bèlgica, el Govern crea la figura de la Societat Limitada de Formació Successiva, un tipus d'empresa molt similar a la tradicional Societat limitada, però amb certes restriccions en les retribucions als socis (no poden superar el 20% del patrimoni net de l'empresa) i en el repartiment de dividends (només es podran repartir si el patrimoni net restant no és inferior al 60% del mínim legal) .

3.- Segona oportunitat o acord extrajudicial. A causa de les queixes de diversos col·lectius d'autònoms, que asseguraven que quan un empresari fracassa en un negoci li és impossible intentar-ho de nou pels deutes contrets amb l'anterior, el nou Estatut del Treballador Autònom amplia fins a dos anys el termini per assumir les deutes en cas que s'enfronti a un possible embargament i s'estableix una via per renegociar el deute amb més avantatges que amb el concurs de creditors, aquesta mesura es podrà acollir sempre que els deutes no superin els 5 milions d'euros .

4.- Quota reduïda per a tots els nous autònoms. En el seu moment es va aprovar la quota hiperreducida de 50 euros al mes per als nous autònoms menors de 30 anys. Amb la nova llei, aquest descompte s'aplica a tots els nous autònoms, sigui quina sigui la seva edat i podran acollir-se a les reduccions de fins a 18 mesos de les contingències comuns. També podran adherir-se a aquesta mesura els treballadors que en el seu moment fossin autònoms però porten més de cinc anys donats de baixa.
Escala d' Reduccions :

 • Una reducció del 80% de la quota en els 6 mesos següents a l'alta uns 50 euros mensuals.
 • Una reducció del 50% de la quota en els 6 mesos següents a l'anterior.
 • Una reducció del 30% en els 6 mesos següents.

Així acumular els 18 mesos (1 any i mig) de reduccions .

5.- Criteri de meritació en l'IVA. A partir de 2014 arribarà, sens dubte, la mesura més reclamada. Mentre ara mateix un autònom o societat ha de liquidar trimestralment l'IVA de les factures tant si les ha cobrat o no, a partir l'1 de gener de 2014 se podrà retardar la liquidació al moment en què la factura sigui efectivament cobrada, aquesta mesura podran acollir les empreses que tinguin un volum de negoci inferior als dos milions d'euros.

6.- Deduccions fiscals per business angels. Amb la intenció de donar suport a les petites empreses en etapes inicials, els petits inversors obtindran una deducció en la quota anual de l'IRPF de fins a 4.000 euros. A més, si al desinvertir a l'empresa destinen els beneficis a invertir en una nova companyia, el seu guany patrimonial podrà declarar-se exempta. Aquesta mesura de suport a la inversió se suma a la iniciativa de l'ICO de crear un fons públic d'inversió en entitats de capital risc .

7.- Visat d'emprenedors. Es crea el 'visat d'emprenedors ', una autorització especial de residència i permanència durant un període mínim d'un any per a aquelles persones estrangeres que iniciïn una activitat empresarial al nostre país.

8.- Incentius per inversió de beneficis. A partir d'ara, els beneficis obtinguts en una activitat empresarial obtindran una deducció fiscal íntegra del 10% sempre que aquests diners sigui reinvertit en la mateixa empresa.

9.- Contractació de talent estranger. Moltes empreses espanyoles ( sobretot tecnològiques ) es venien queixant dels tediosos tràmits a l'hora de contractar un treballador estranger. Amb la nova llei es podrà sol·licitar un permís especial de residència per a aquests empleats sempre que l'empresa superi els 50 milions d'euros de facturació anual, entre altres requisits .

10.- Permís de residència per als estrangers que inverteixin a Espanya. Podran tenir un permís de residència per dos anys aquells estrangers que comprin un immoble de més de 500.000 euros o inverteixin dos milions en deute públic.

11.- Més facilitat per a la llicència exprés. S'amplien a 500 metres quadrats en lloc dels 300 metres quadrats d'abans .

12.- Autònoms en pluriactivitat. Els treballadors per compte aliè que es donin d'alta com a treballadors autònoms i quedin sota situació de pluriactivitat, tindran la possibilitat d'escollir com a base de cotització per compte propi entre el 50% de la base mínima de cotització pels primers 18 mesos, o el 75% durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes per al règim especial. Aquests autònoms quedaran impedits de les reduccions de quotes per a nous de majors de 30 anys.

OBLIGACIÓ D'INCLUSIÓ EN EL SISTEMA DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES DE LA SEGURETAT SOCIAL

El termini comença al final del primer mes de rebre la notificació per part de Seguretat Social sobre la seva inclusió en el sistema.

La Tresoreria General de la Seguretat Social implantarà de forma gradual, l'obligació de rebre les comunicacions i notificacions de forma telemàtica.

L'Ordre explica que estaran obligats a rebre telemàticament les comunicacions i notificacions les següents empreses:

Els subjectes que estiguin obligats a incorporar-se a aquest sistema (SISTEMA RED), amb independència que hagin tingut lloc o no la seva incorporació efectiva.

 • Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar enquadrats en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social, independentment del nombre de treballadors, amb algunes particularitats i excepcions.
 • Els treballadors autònoms (RETA), amb excepció dels que estan units al Sistema Especial de Treballadors per compte propi agraris, només quan tinguin alhora la condició d'empresaris obligats a enviar per aquest sistema (SISTEMA RED) les dades relatives a seus treballadors, tindran l'obligació de transmetre per e mateix sistema seves pròpies dades com a autònoms.

 Els subjectes que no estan obligats al Sistema RED, segons la nova Ordre ESS/484/2013 són els següents:

 • En el règim general: col · lectius de professionals taurins, representants de comerç, empleats de la llar i Sistema Especial de la Indústria Resinera.
 • Règim Especial dels Treballadors del Mar, respecte als treballadors per compte propi.

Per poder realitzar el tràmit i fer la lectura de la bústia, es necessita el certificat digital (El mateix que l'AEAT)

La Seguretat Social, emetrà una sèrie d'avisos informatius, no vinculants, a les bústies de correu electrònic de les empreses (és important comunicar dades de contacte, correu electrònic i telèfon mòbil).

inversio recerca desenvolupament inversio RDI egestionsLes noves mesures fiscals pretenen incentivar la inversió en Recerca, Desenvolupament, i Inversió, mitjançant la recuperació de la devolució de les deduccions obtingudes per invertir en R+D+I. S'aplicarà a partir del 2013, però es cobrarà el 2015.

D'altra banda, pel que fa al "capital llavor", s'aplicarà una deducció del 20% en l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques les inversions en capital inicial d'empresa de nova creació, fins a un màxim de 50.000 € anuals de base màxima.

quota autonoms seguretat social egestionsUn dels punts més conflictius de la llei que pretén afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors és la pujada en la base mínima dels autònoms, ja que aquests, si formen part d'una societat, o bé ténen més de 10 treballadors, hauràn de pagar com a mínim 314,40€, quan fins ara eren 261,83€.

La resta d'autònoms també han sofert pujades en la seva quota a la Seguretat Social, encara que de quantitats inferiors.

Contracte de treball egestionsLa recent llei per afavorir la contractació estable també va aportar alguna novetat pel que fa als contractes de treball:

- Es podrà concertar un contracte de suport a emprenedors, a temps parcial, i de forma proporcional s'aplicaràn les bonificacions i incentius a la contractació.

- La quota de contingència per desocupació es redueix un 1%, en els contractes de durada determinada a temps parcial, d'aquesta manera el treballador cotitzarà un 1,60%, l'empresari un 6,70%, i el total de cotització serà del 8,30%.

- Les empreses que contractin als seu primer treballador, que sigui menor de 30 anys mitjançant un contracte de suport a emprenedors, obtindràn una deducció de 3.000€ en la quota íntegra. Si el desocupat estés rebent una prestació contributiva per desocupació, la deducció seria del 50% del que li quedés per percebre al treballador, amb determinades clàusules.

contracte formacio egestions

El contracte per a la formació i l'aprenentatge va sorgir amb la intenció d'aconseguir a professionals més qualificats, alternant la formació amb l'activitat laboral retribuïda.

Un autònom pot contractar per exemple al seu fill o filla menor de 30 anys (fins que la taxa de la desocupació es situï per sota del 15%, en arribar a aquest percentatge baixaria l'edat màxima a 25 anys) independentment de si conviu o no amb el pare, amb aquest contracte s'obtindria una reducció del 100 % en les quotes de la Seguretat Social. També tenen el mateix dret d' acollir-se a aquesta reducció un autònom sense assalariats amb la contractació d'un familiar menor de 30 anys, que ni convisqui ni estigui al seu càrrec.

L' AUTÒNOM TINDRÀ UNA BONIFICACIÓ DEL 100% EN CONTRACTAR AL SEU FILL

(art. 6 Secció I del Capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de desembre)

El treballador o treballadora sempre tindrà el dret a la desocupació quan :

 • no convisqui amb el familiar
 • si conviu amb el familiar, es valorarà dades que provin el temps de prestació dels serveis i la cotització a la Seguretat Social, si hi ha hagut una modificació en el règim d'afiliació, si pertany a un altre nucli familiar, grau de parentiu, com la existència d'un treball real o efectiu, etc .
 • La durada mínima del contracte per a la formació i l'aprenentatge serà d'un any i la màxima de tres anys, encara que per convenis col·lectius, podria variar la durada sempre que la mínima no sigui inferior a sis mesos ni la màxima superi als tres anys.

No hi ha límit per fer contractes de treball per a la formació, és a dir, que les empreses podran realitzar tants contractes com consideri oportuns sempre que no ho limiti un conveni col·lectiu .

El temps de treball efectiu, que es pot compatibilitzar amb el temps dedicat a les activitats formatives, no podrà ser superior al 75% durant el primer any, al 85% durant el segon i tercer de la jornada prevista en el conveni col·lectiu o, si no a la jornada màxima legal .

Els treballadors amb contracte per a la formació com a norma general, NO poden fer hores extraordinàries, hi ha un cas que preveu l' article 35.3 de l'Estatut de Treballadors .

Un cop extingida la durada màxima del contracte per a la formació, el treballador no podrà ser contractat en la mateixa modalitat tant a la mateixa empresa com en una altra diferent, sempre que sigui per a la mateixa activitat laboral, però si per a una activitat diferent .

De la mateixa manera, si el treballador ha desenvolupat un lloc similar anteriorment en la mateixa empresa amb un temps superior a dotze mesos, no podrà realitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

contracte a temps parcial egestionsEn les mesures per a afavorir la contractació estable i millorar l'ocupació dels treballadors, es van establir els següents canvis en el contracte a temps parcial:

Només en cas de sinistres o danys extraordinaris podràn realitzar hores extraordinàries els treballadors a temps parcial, queden exclosos tots els altres supòsits.

Pel que fa als contractes d'almenys 10 hores setmanals, les hores complementàries podràn ser de dos tipus: Pactades (recollides en el contracte de treball i de realització obligatòria), o bé Voluntàries (s'oferiràn només a treballadors amb contracte indefinit, i es realitzaràn voluntàriament).

punt atencio emprenedor eGestionsUs informem que col·laborem amb un Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE), que són els antics Punts PAIT. Aquests punts s'encarreguen d'assessorar i facilitar la creació de noves empreses, tramitar tota la documentació necessària i assegurar l'inici efectiu de la seva activitat.

Els PAE tenen una doble missió:

 • Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors que vulguin posar en marxa les seves iniciatives empresarials.
 • Iniciar el tràmit de constitució d'empresa a través del DUE (Document Únic Electrònic)

novetats impost societats egestionsL'Impost de Societats també ha experimentat alguns canvis, ja que s'elimina la deducció per deteriorament del valor de les participacions en el capital o fons propis d'entitats (pèrdua de valor de les accions), i s'amplia a 2014 i 2015 la limitació de la compensació de bases imponibles negatives en empreses que facturin més de 6 milions d'euros.

Aquestes mesures tenen poc impacte en les PIMEs degut al seu nínxol de negoci i facturació anual, no obstant, sí que poden afectar substancialment a les grans empreses amb una distribució de mercat més àmplia, sobretot en el mercat inversor i financer.

AJUDES AL EMPRENDEDOR (APROVAT EL REIAL DECRET-LLEI 4/2013)

El divendres 22 de febrer del 2013 es va aprovar el Reial decret-Llei de mesures de suport a l'emprenedor, estímul del creixement, i a la creació d'ocupació.

En general, en el Reial decret-Llei no han hagut sorpreses. Aquestes mesures es van publicar en el BOE del 23 de febrer.

En l'apartat del desenvolupament de l'estratègia de Emprenedoria i Ocupació Jove, es va aprovar:

 • La tarifa plana de 50€ en la cotització a la Seguretat Social.
 • La compatibilizació de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi.
 • L'ampliació de les possibilitats de capitalització de la desocupació per iniciar una activitat emprenedora.
 • La represa del cobrament de la prestació per desocupació entre altres mesures

Internet és l'aparador més gran del món, avui en dia no es pot prescindir d'un mercat potencial tan gran, i cada empresa requereix una pàgina web per mostrar els productes i serveis que ofereix.

Però també s'han de tenir en compte diversos aspectes legislatius, per tal de que la venda sigui efectiva, segura, i legal. Principalment s'han de tenir en compte les següents lleis:

COM TRACTAR L'IVA EN LES VENTES ONLINE

Moltes persones que decideixen ser emprenedors 2.0, es decanten pel "mètode Dropshipping", aquest mètode es basa, en què el venedor no té magatzem propi, és a dir, treballa sobre comanda.

Per saber si l'operació que farem està subjecta o no a l'IVA, cal tenir en compte el que s'anomena regles de localització. És a dir, s'aplicarà l'impost segons on s'entengui realitzada l'operació.

 • Si venem dins d'Espanya, la venda està subjecta a l'IVA.

Però si la mercaderia és transportada dins o fora del nostre país podem trobar-nos amb diferents supòsits:

 • Si el comprador resideix a la Unió Europea: Estarà subjecta a l'IVA si és un particular, i no estarà subjecta si el nostre client és una empresa. Es tractarà en aquest últim cas d'una operació intracomunitària que haurà de liquidar el qual adquireix el producte.
 • Si el comprador resideix a Canàries, Ceuta o Melilla: El tractament de l'operació, és com una exportació, és a dir, no s'aplica l'IVA, independentment de si és empresa o particular i es liquidaria l'impost en la destinació, tant si és l'IGIC o l'IPSI).
 • Si el comprador resideix en un país fora de la Unió Europea: La venda no estarà subjecta a IVA.

Subcategories

eGestions - Consulti les notícies més rellevants sobre l'economia.

eGestions - Consulti les notícies més rellevants sobre el món empresarial

eGestions - Consulti les notícies més rellevants sobre el món digital.

eGestions - Un Nou Concepte de Gestió Empresarial

Gestió LaboralEmpreses, Autònoms i SocietatsEmprenedors

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Negocis

Assegurança de la llar

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Despatxos Professionals

Assegurança de la llar

Degesta - Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

Administració i Gestió de Comunitats de PropietarisServeis de GestióHonoraris

Consultoria Economista

Mosesell - Creació i Gestió de Pàgines Web

Assegurança de la llar

Assegurances Mapfre

Assegurança de la llar
×